9. tétel

 

 

9. feladat=21

Ön részt vesz az ápolási asszisztens tanulók gyakorlati képzésében, ahol a következő téma a

decubitustól szenvedő betegek ellátása. Tartsa meg előadását!

Előadása során térjen ki a következőkre:

a decubitus fogalma, formái

a decubitus kialakulása, tünetei

a decubitus felmérésére alkalmazható skálák

a decubitus megelőzése

a decubitustól szenvedő beteg ápolása

 

Decubitus és inkontinentia; protokollok, eljárások

A decubitus fogalma

A decubitus nyomás, nyíró és súrlódó hatások eredményeképpen létrejött szövetelhalás. Sok részlet tisztázatlan. Több szerzõ szerint 25-60 Hgmm nyomás vezet decubitushoz, ezt a feltevést azonban eddig nem sikerült tudományos módszerekkel bizonyítani. Hasonlóan kevés az adat arra nézve, hogy mennyi ideig tartó nyomás vezet decubitushoz.

A decubitus jelentõs egészségügyi és népegészségügyi probléma, amely az esetek jelentõs részében megelõzhetõ. A decubitus igen nagyfokban megelõzhetõ, ennek ellenére a gyakorlatban igen gyakran ki­alakul, amit nagyrészt a technikai és tudásbeli hiányosságok, az interdiszciplináris csoportmunka elégtelenségei és a hiányos technikai felszereltség nagymértékben magyaráz.(Gulácsi, 2000.)

A decubitus osztályozása

A decubitus osztályozása során négy stádiumot különböztetünk meg:

1. Stádium: Elsõ jele a nyomási terhelésnek a bõr elfehéredése a felfekvési pontokon. Ha a beteget nyomásmentesítjük, ezeken a helyeken élénkpiros bõrelszínezõdés lép fel, ami reaktív hyperaemianak felel meg. Ez kezdetben nyomásra elfehéredik, késõbb már nem. Nehezen körül­határolt oedema, meleg tapintat kíséri. Csekély intenzitású fájdalommal járhat.

2. Stádium: A bõr kékesvörös márványázott színárnyalatot mutat, oedemas, beszûrt, rajta folyadékkal telt hólyagok lehetnek. Ezek felszakadása éles szélû, bõrvastagságú ulcust eredmé­nyez, amelynek alapja subcután zsírszövet. Igen fájdalmas lehet.

3. Stádium:Fekete színû bõrelhalás, amelynek a környezete oedemás, kékesvörösen elszí­nezett, Beszûrt, a fekély széle megvastagodott, a mély fasciát nem lépi túl. Ez a klasszikus érte­lemben vett decubitus. Kevésbé fájdalmas. Bûzös váladékozás kísérheti.

4. Stádium:A necroticus-infectiosus folyamat túllépi a mély fasciát, akadálytalanul tovater­jed. Megtámadja az izmokat, inakat, csontokat, izületeket. Többnyire septicus állapottal jár együtt. Nagy mennyiségû bûzös váladékozás jellemzi. Igen nagy fájdalmakkal járhat.

A regresszív folyamatok elõbb vagy egy idõben nemcsak a felszínen, hanem a mélyben is zajlanak és a látható bõrelhalás ezen folyamatoknak csak diszkrét jele!

A decubitus kialakulása az esetek jelentõs részében elõre jelezhetõ

A fekély kifejlõdését elõrejelzõ tényezõk megállapításával azonosítani lehet a leginkább ve­szélyeztetett betegeket. A kockázatos helyzetben lévõ betegek azonosítása segít az ápolási költ­ségek csökkentésében.

Norton-skála

 

A Norton-skálát öt kockázati tényezõ: fizikai, szellemi állapot , az aktivitás, a mozgékonyság és a continentia meghatározására dolgozták ki. (1. táblázat) A pontszám 5-20 között lehet, a kisebb érték nyomási fekély képzõdésének nagyobb kockázatát jelenti.

Minimális pontszám:5 a decubitus kockázata nagyon magas.

Maximalis pontszám:20 a decubitus valószínûsége csekély (de lehetséges).

Közepes rizikó:Az a beteg, akinek a pontszáma 14 vagy kevesebb, decubitus megbetegedés­re hajlamos és fokozott figyelmet igényel.

Magas rizikó: Az a beteg pedig, aki a Norton-skála szerint 12 vagy kevesebb pontszámot kapott a magas rizikójú sávba tartozik, aktív prevenciót igényel.

Braden-skála

Nemzetközi viszonylatban a Braden-skála használata a legelterjedtebb a decubitus kockáza­tának mérése és a decubitus elõrejelzése érdekében. A skála használata során a következõ ténye-zõket vizsgáljuk, amelyek különbözõ állapotaihoz az alábbi pontszámok rendelhetõk.

I. SZENZOROS ÉRZÉKELÉS: hogyan reagál a nyomás hatására érzett kényelmetlenségre.

1. teljesen korlátozott: az öntudatlanság vagy nyugtatók következtében fájdalom inge­rekre érzéketlen (nem nyög, nem rándul) vagy szinte a testfelszí­nen korlátozott fájdalomérzõ képesség.

2. erõsen korlátozott: csak fájdalom ingerekre reagál, nyögéssel és nyugtalansággal fe­jezi ki rossz közérzetét.

3. enyhén korlátozott: szóbeli utasításra válaszol, de kényelmetlenségrõl nem szól. Ér­zékzavar kísérheti mely egy vagy két végtagra korlátozott.

4. nincs károsodás: kérdésre válaszol , nincs olyan érzékszervi hiányossága, ami kor­látozná azt a képességét, hogy a fájdalmat jelezze.

II. NEDVESSÉG: milyen mértékben van a bõr a nedvességnek kitéve.

1. állandóan nedves: a bõrt a verejték, vizelet állandóan nedvesen tartja.

2. nagyon nedves:

a bõr gyakran, de nem mindig nedves.

3. alkalmanként nedves: csak alkalmanként nedves a bõr.

4. ritkán nedves:

a bõr rendszerint száraz.

III. AKTIVITÁS: a fizikai aktivitás foka.

1. ágyhoz kötött: ágyban fekvõ beteg.

2. székhez kötött: járásképessége erõsen korlátozott vagy megszûnt, nem bírja el sa­ját súlyát segítségre szorul.

3. alkalmanként jár: napközben, alkalmanként segítséggel vagy anélkül jár.

4. gyakran jár: szobán kívül naponta legalább kétszer jár.

IV. MOZGÉKONYSÁG: testhelyzet változtatási és befolyásolási képesség.

1. teljesen mozdulatlan: segítség nélkül kis mozdulatokra sem képes.

2. nagyon korlátozott: alkalomszerûen a törzs vagy a végtagok kis helyzetváltoztatására képes, de egyedül nem képes gyakori változtatásra.

3. enyhén korlátozott: képes egyedül a törzs és a végtagok mozgatására.

4. nincs korlátozás: képes a gyakori változtatásra.

V. TÁPLÁLKOZÁS: megszokott táplálkozási séma.

1. nagyon rossz: soha nem fogyaszt el egy teljes menüt, az étel egyharmadát eszi meg.

2. elégtelen: ritkán eszi meg a teljes menüt, a felajánlott étel kb. felét.

3. megfelelõ: az étkezések során az étel több mint felét elfogyasztja.

4. kitûnõ: a legtöbb étel nagy részét elfogyasztja.

VI. SÚRLÓDÁS ÉS HÚZÓDÁS

1. probléma: maximális segítségre van szüksége a mozgásban, felemelése a lepe-dõn csúsztatás nélkül lehetetlen, gyakran lecsúszik az ágyban, vagy a széken.

2. potenciális probléma: erõtlenül mozog, mozgása folyamán bõre bizonyos mértékben súr­lódik a lepedõn, a széken.

3. nincs látható probléma az ágyban vagy a széken segítség nélkül mozog.

A maximális érték 23, ez semmilyen vagy csak kis kockázatot jelent. A 16 vagy attól kisebb érték kockázatot jelent. A 9 vagy attól kisebb érték magas kockázatot jelent a decubitus kialaku­lásának vonatkozásában.

Az Európai Decubitus Tanácsadó Testület szakmapolitikai nyilatkozatban “A nyomási fekély megelõzése” címmel ajánlást fogalmazott meg a kockázat- felmérési eszközök és kockázati té-nyezõk vonatkozásában. A kockázat felmérésének többnek kell lennie egy megfelelõ kockázat­felmérési eszköz alkalmazásánál, és nem eredményezheti a beteg gondozásának elõíró(preskriptív) és rugalmatlan megközelítését. A kockázat felmérést az ellátási epizódba kerülés után azonnal el kell végezni, ennek teljes elkészítése bizonyos ideig eltarthat, amennyiben az információk nem állnak rendelkezésre. A felmérésnek folyamatosnak kell lennie, és az ismételt felmérés gyakori­ságának a beteg állapotában bekövetkezett változásoktól kell függenie.

3.2.5. Decubitus és incontinentia

Az incontinentia és a decubitalis fekély fellépte közötti összefüggés régen ismert. Egy felmé­rés szerint amíg continens betegek körében a decubitus elõfordulási aránya csak minimális %, urinalis incontinentia megléte esetén már 15,5% volt. Amennyiben ehhez még faecalis visszatar-

tási elégtelenség is társult, a decubitus elõfordulási gyakorisága 39,7%-ra emelkedett. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az incontinentia az egyik legfõbb társprobléma a decubitus megelõzé-sében, és kezelésében.

 

AZ ÁPOLÁSI FOLYAMAT  A DECUBITUS ELLÁTÁSÁBAN

A nyomási fekély károsan befolyásolja a beteg állapotát.

Az ápo­lási folyamat alkalmazásakor

*         az ápoló felméri a nyomási fekély kockázatát,

*        diagnosztizálja a meg­romlott bőrállapottal kapcsolatos potenciális problémákat,

*        megtervezi, majd megvalósítja a beteg igényeinek megfelelő ápolást.

*        Az ápolás elsődleges célja a decubitus megelőzése, kifejlődése esetén károsító hatásának minimálisra csökkentése.

A decubitus megelőzése

*        Ápolási irányelvek decubitus rizikó esetén

 Irányelvek

*        Azoknál a betegeknél, akiknél a kockázatfelmérő skála rizikó jelenlétére utal,  szükséges a prevenció megkezdése, a decubitus kialakulásának megelőzése céljából.

Szükséges eszközök

*        • három oldalról megközelíthető betegágy,

*        • testápolás eszközei,

*        • pamut ágytextilia és hálóruha,

*        • incontinentia esetén használatos eszközök,

*        • nyomáscsökkentő eszközök, antidecubitor matrac, gyopár párnacsalád, báránybőr ágycipő,

*        • mobilizáció eszközei.

Száraz bőrfelület biztosítása –áp. tevékenységek

*        • A beteget szükségletei szerint fürdessük, mosdassuk, a segítés módját a beteg állapota határozza meg.

*        • Ha nem kontraindikált zuhanyfürdőt alkalmazzunk.

*        • Az incontinens beteg részleges lemosása, napszaktól függetlenül, szükségletei szerint történjen.

*        • A nedves bőrt töröljük szárazra jó nedvszívó  ruhával.

*        • Fordítsunk különös gondot a hajlatok szárazon tartására, használjunk finom szemcsés hintőport.

*        • Összefekvő, nedvesedésre hajlamos testhajlatok és bőrfelületek közé tegyünk ráncmen­tes gézcsíkot, amit legalább naponta háromszor cserélünk.

Az ágyneműk folyamatos tisztántartása- áp. tevékenységek

*        • A beteg ágyneműje, fehérneműje pamut alapanyagú, tiszta, száraz, ráncmentes legyen.

*        • A lepedőt feszítsük ki.

*        • Étkezés után távolítsuk el az esetleg ágyban maradt szennyeződést, egyéb eszközöket.

*        • A beteg ágyában ne legyen fésű, szemüveg, hőmérő

*        • Incontinens betegnél használjunk nadrágpelenkát.

Tartós nyomás alatt lévő bőrfelület tehermentesítése

*        • Az alkalmazott ágy kellően merev sodronyú, vagy egyéb módon kiképzett legyen

*        • Három oldalról megközelíthető, kellően magas

*        • A beteg alá tegyünk antidecubitor matracot.

*        • A veszélyeztetett területeket védjük párnával, gyűrűvel

*        • Házilag készített sarok és könyök gyűrűket, ne használjunk, újabb nyomás okozói lehetnek.

*        • Az alkalmazott ágytál egyéb eszköz sértetlen legyen, behelyezésnél és kivételnél emel­jük meg a beteget

*        • Gondos megfigyelés (hyperaemia, oedema), megfigyelt jelenségek rögzítése.

Mobilizáció biztosítása –áp. tevékenységek

*        • A beteg tájékoztatása a gyakori helyzetváltoztatás jelentőségéről.

*        • Családtagok bevonása a beteg minél gyakoribb, aktív, passzív mozgatása érdekében.

*        • Minimum két óránként a beteget mozgatni kell, vagy rábírni, hogy mozogjon.

*        • Tilos a beteget 90 fokos oldalt fekvő helyzetben tartani.

*        • Végtagok tornáztatása legalább háromszor történjen meg naponta.

Tartós nyomásnak kitett bőrfelület keringésének javítása – áp. tevékenység

*        • Vérkeringést javító bedörzsölések alkalmazása, egyénre szabottan, kockázati tényezők figyelembe vételével történjen.

*        • Ha a bőr már nem ép, masszírozni, dörzsölni nem szabad.

Gondos ápolás – áp. tevékenység

*        • Fokozott bőrápolás és bőrvédelem.

*        • Kerülni kell minden beavatkozást ami bőrsérülést okozhat

*        • A beteg ágya nyújtson biztonságot, nem eshet le, nem lóghatnak végtagjai.

*        • Optimális hőmérsékletet kell biztosítani.

*        • Immobilizációt meg kell szüntetni.

*        • Az aszepszis szabályait be kell tartani.

*        • A pszichés támasz nyújtására kiemelten ügyeljünk.

*        • Kapcsolattartás a családdal, közösséggel, oktatás, szemléletformálás nélkülözhetetlen.

*        • Megfelelő táplálék és folyadékbevitelről való gondoskodás.

Dokumentálás – áp, tevékenység

*        • A beteg általános állapotának dokumentálása.

*        • Prevenciós célkitűzések végrehajtásának dokumentálása.

*        • Mobilizácó gyakoriságának feltüntetése.

Decubitus és incontinentia

Az incontinentia és a decubitalis fekély fellépte közötti összefüggés ismert. Egy felmé­rés szerint:

*        continens betegek körében a decubitus előfordulási aránya csak minimális,

*         urinalis incontinentia esetén már 15,5%

*        ha faecalis visszatartási elégtelenség is társult előfordulási gyakoriság 39,7%-ra emelkedett.

*        incontinentia az egyik legfőbb társprobléma a decubitus megelőzésében, és kezelésében

Vizelet-incontinencia

*        vizelés feletti kontroll elvesztése

*         átmeneti vagy tartós.

*         Minden korban kialakulhat, felnőttekben is, de idős embereknél gyakoribb.

*        Az énképet befolyásolja, mert a vizelettől a ruházat megnedvesedik, és a kísérő szag még súlyosbítja a rossz érzést.

*         Az e problémával küzdő betegek gyakran kerülik a fizikai és társas tevékenységet.

A vizelet-incontinentia típusai

*        • Teljes:ellenőrzési képtelenség, folyamatos vizeletcsurgás.

*        • Funkcionális:ép húgyutakkal és idegrendszerrel rendelkező betegben akaratlanul, előre nem jelezhetően bekövetkező vizeletürítés.

*        • Megterheléses:fokozott hasűri nyomás okozta kis mennyiségű vizeletkibocsátás.

*        • Sürgős szükség:erős vizelési ingerre bekövetkező akaratlan vizeletürítés.

*        • Reflex:a hólyag bizonyos teltségének elérésekor viszonylag szabályos időközökben aka­ratlanul bekövetkező vizeletürítés.

Az ápolás irányelvei a különböző típusú incontinentiákban

*        Totális incontinentia:  Használjunk jó nedvszívó  betéteket. • A betétek kiválasztásánál vegyük figyelembe, a betét nagyságát, árát, beszerezhetőségét, cserélhetőségét.

*        • Legalább kétóránként ellenőrizzük a betét nedvességtartalmát.

*        • Betét cseréjénél tisztítsuk meg a bőrt lemosással.

*        • Lemosást követően használjunk víztaszító bőrvédő krémet.

*        • Rendszeresen vizsgáljuk a bőr állapotát.

Funkcionális incontinentia:

*        • Határozzuk meg az okát (környezetváltozás, szenzoros, kogni­tív, mozgásképesség hiány).

*        • Gondoskodjunk arról, hogy a beteg környezetében legyen könnyen elérhető WC.

*        • Mérjük fel van e lehetőség mozgásgyakorlatra.

*        • A beteg meghatározott időben ürítsen vizeletet.

Megterheléses incontinentia:

*        • Határozzuk meg, mi okozza a hasűri nyomás fokozódását (köhögés, nevetés, hányás, obesitas, terhesség).

*        • A kiváltó oknak megfelelő ápolási tervet készítünk.

*        • Ha a beteg mentálisan képes rá, megtanítjuk a Kegel féle gyakorlatokat:

• üljön rá a WC-re , térdeit tartsa kifelé, lábát simán tegye a talajra, • szorítsa össze a végbélnyílás izomgyűrűjét úgy, mintha a bélmozgást szeretné vissza­tartani, • vizeletürítés közben a beteg állítsa meg a folyást, tartsa vissza pár percig, majd ismét engedje tovább folyni.

Sürgős szükség incontinentia:

*        • a beteg kerülje a kávét, teát, a kólát és az alkoholt,

*        • alkalmazzuk a vizelet-visszatartást,

*        • az ürítés programozott legyen,

*        • vezessünk pontos dokumentációt a felvett és leadott folyadék mennyiségéről,

• fokozatosan növeljük az időt az ürítések között.

Reflex-incontinentia:

*        • jegyezzük néhány napig az incontinentia előfordulásának idejét,

*        • szoktató programot kell összeállítani az ürítés megfigyelt időpontjaira, • oktassuk a beteget a megfigyelt időpontok figyelembevételére.

Széklet-incontinentia

A széklet-incontinentia a végbélből ürülő széklet és gázok ellenőrzés alatt tartásának képte­lensége, a meggyengült végbél záróizom miatt.

*         sértheti a beteg testképét,a beteg mentálisan lehet éber, de képtelen a székletürítést elkerülni.

*        szociális elkülönüléshez vezethet, kénytelen az ápolótól, családtagjaitól függeni.

*        A mentális és szenzo­ros zavarban szenvedő betegek gyakran nem tudnak róla, hogy székletet ürítettek.

Ápolás irányelvei széklet-incontinentia esetén

*        • Bőrkárosodás magas kockázata miatt, a test tisztán tartása,

*        • bőrvédő készítmények alkalmazása,

*        • stomát viselő beteg oktatása,

*        • diéta, helyes étrend megtervezése,

*        • vizsgáljuk felül a beteg gyógyszerszedési szokásait,

• elutasítástól való félelem miatti szorongás csökkentése.