4,tétel

 

4. feladat

Ön részt vesz a gyakorlaton lévő ápolási asszisztens tanulók oktatásában. Mai előadásának

témája az ápolási modelleken belül alkalmazható ellátási rendszerek. Tartsa meg előadását!

Előadásában az alábbi szempontokra térjen ki:

feladatorientált ápolás

betegorientált ápolás

team ápolás

felelős ápolás (primary nursing)

 

Az ápolási rendszer a betegellátás megszervezésének módja egy adott korházi osztályon. Magába foglalja az egyes ápolási egységek tevékenységének megszervezését, az adott osztály erőforrásainak ésszerű felhasználását. A beteg/kliens ápolásának megszervezését két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyik a funkcionális v. feladatorientált ellátás a másik a személyközpontú ellátás.

Funkcionális v. feladatorientált ápolás

A második világháborút követően fejlődőtt ki. Átmeneti szervezési formának szánták, deaz ápolói létszámhiány miatt  sokáig fennmaradt, és napjainkban is sok helyen jellemző ez a hatékony, de nem korszerű ápolásszervezési forma.

A funkcionális ápolási rendszer szrint az ápolóknak egyszerű, nem szükségszerűen összefüggő feladatokat kell elvégezniük. Minden egyes ápoló egy adott feladatsort hajt végre az osztály minden betegénél (pl. ágyaz, vérnyomást, hőmérsékletet mér)

A munksamegosztásra és a szigorú ellenőrzésre helyeződik a hangsúly. A feladatokat összetettségük szerint rangsorolják, a legkevésbé képzett ápolók kapják a legkevésbé összetett feladatokat, míg a bonyolultabbakat képzatt ápolók végzik.

Az osztályvezető ápoló a hierarhia magasabb fokán áll, mint az irányítása alá tertozó ápolók. Feladatai közé tartozik  az osztály ápolási munkájának megszervezése koordinálása, a viziten való részvétel, jelentés/referálás az orvosnak, adminisztráció, az osztályon folyó ápolási munka minőségének felügyelete.

A műszakvezető ápoló részben irányítási, részben betegápolási feladatokat végez.

Ebben az ápolásszervezési formában a beosztott ápoló végzi a tényleges betegellátáa jelentős részét, elsődlegesen az orvos utasításainak végre hajtását.

A segédápoló feladata  elsősorban az alapápolási feladatok kivitelezése.

A tanuló nővér is a hierarhia alsó fokán áll. A beteg körüli feladatokból többnyire azokat végzi, amivel megbizzák, amivel a beosztott nővér munkáját segíti (pl. laborba viszi a vizsgálati anyagokat). Néha olyan feladatot is ellát, amihez még nincs meg a képzettsége.

Előnyei/hátrányi:

(Több a hátránya mint az előnye)

Előnyök:

Ø  Miután az egyes ápolók csak egyes feladatokat végeznek a kliens/beteg körül, ezért az egyes feladatok kivitelezésében nagy jártasságot szereznek. Ezeket a feladatokat megbízhatóan jó minőségi szinten tudják kivitelezni, egy szűk területen nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Ø  Ápolói szempontból, kis létszám mellett is ésszerűen hatékonyan, gyorsan megszervezhető a munkafolyamat.

 

 

Hátrány:

Ø  A beteg a munka tárgyává válik, elvész mint személyiség. Az ápoló nem a betegre öszpontosít hanem a feladat elvégzésére helyewzi a hangsúlyt.

Ø  Miután minden ápoló csak részfeladatokat végezel a beteg/kliens körül egyikük sem látja át, nincs átfogó képük az ápolásról, ez pedig demotiváló hatású és a munkához való elégedetlenséghez vezet.

Ø  Ez a szervezési forma hierarhiát teremt az ápolói munkában. Merev osztályos rutint alakít ki.

Személyközpontú ápolás

Személyközpontú ápolást többféle formában lehet megszervezni. Az, hogy az adott osztályon melyik ápolási rendszert alkalmazzák, függ  a személyzet képzettségétől, tapasztalatától, az ellátott betegek számától, állapotuk súlyosságától, adott országban az ápolás funkcióitól, hagyományaitól.

Az ápolás egyik fontos funkciója az ápolási ellátás nyújtása menedzselése- azaz az ápolási folyamat alkalmazása az adott kultúráli etikai szakmai irányelvek figyelembe vételével.

A másik fontos funkció a betegekés az egészségügyi személyzet oktatása

Harmadik fontos szerep az egészségügyi team hatékonytagjaként történő tevékenység.

A negyedik fontos funkció az ápolás gyakorlatának fejlesztéése a kritikus gondolkodás és a kutatás segítségévl.

Ø  Kórtermi ápolás

Ebben az ápolásszervezési formában az ápoló egy v. néhány kórterem betegét látja el egy adott műszakban. Az ápolók adott műszakban teljes felelőséggel tartoznak a rájuk bízott betegek szükségleteinek kielégítéséért.  A betegellátás legrégebbi formája az 1930-40-es években alakult ki.

Előnye: kliens/beteg a szükségleteinek megfelelő ápolásban részesül és bizalmi légkör alakul közte és az ápoló között. Ápoló átlátja adott beteg teljes ápolási folyamatát, ismeri a kórterem klienseit/betegeit, így kevesebb a munkájában a hibalehetőség. Az ápoló szolgálati idejében teljes felelőséggel tartózik a kórterem betegeinekellátásáért. Új munkatársak oktatása szempontjából is JÓ lehetőséget biztosít , ez a forma mert átláthatóbb az ápolási tevékenység, világosabb a hallgató számára, h mi miért történik a beteggel.

Hátránya: a beteg szempontjából, ha nem tud megfelelő kapcsolatot kialakítani a kórtermet ellátó ápolóval. Ápolói szempontbó, bár jól ismeri az ellátandó kórterem klienseit betegeit, az egész osztályról kevesebb az információja

Költségigányessebb ellátási forma, mint a feladatcentrikus, mert képzettebb, fellkészültebb ápolókat igényel.

Ø  Teamápolás/csoportápolás

A teamápolás az 1950-es évek végén 1960-as évek elején fejlődött ki, válaszul a feladatközpontú ápolással kapcsolatos hibákra. A teamápolás lényege, hogy az ellátás szükségességének ideje alatt, egy hivatásos ápoló irányítása alatt egy 3-5 tagú ápolócsoport lát el egy 10-18 főből álló betegcsoportot.

A csoport irányításáért a csoport vezetője felel, aki tapasztalt, szakképzett ápoló. Fontos, h jó koordinatív és kommunikációs készséggel rendelkezzen.

A team vezetője felel a teamtagjai által nyújtottellátás megtervezéséért, értékeléséért. A csoportban különböző végzettségű ápolók tevékenykednek. A csoportvezető ápoló a beteg problémáinak ill. a nővérekképzettségi fokának megfelelően osztja szét a teamtagok között az elltandó betegeket, akik a hozzájuk tartozó páciensek számára személyközpontú ápolást biztosítanak. A csooport tagjai felelősséggel, függetlenül tevékenykednek, de szükség esetén segítik egymást. A teamápolás biztonságot jelent a beteg, hozzátartozó számára hiszen ismeri az érte felelős ápolói csoportot. Jó szervezéssel a teamápolás a betegek személyközpontú teljes ellátását biztosítja. Ápoló szempontjából lényeges, h. felértékelődik az egyes ápolók tapasztalata tudása, így motiváltabbak a teamban dolgozó ápolók, növekszik a munkával kapcsolatos sikerélményük.

Ø  Felelős ápolói rendszer/ptimary nursing rendszer

Az 1970-es évektől indult a felelős ápolói rendszer bevezetése az USA-ban és az 1980-as évek végére vált gyakorivá ez az ápolásszervezési forma

Lényege, h. egy szakképzett ápoló felel egy betegcsoport ellátásáért a beteg teljes kórházi tarozkodási idején.

Átfogó, folyamatos, összehangolt ápolásszervezési forma. Az ápoló teljes felelőséget visel a rábízott páciensekért a nap 24 órájában. Munkamódszere Az ápolási folyamat. Ennek segítségével koordinálja az ápolást. Felméri, megtervezi az ápolási folyamat, részt vesz a beteg ellátásában és értékeli az ellátási folyamat eredményét. Amikor a felelős nővér nincs szolgálatban a társápoló végzi a beteg ápolását a felelős ápoló tervei alapján. Egy-egy ápoló max. 4-5 betegnél lehet felelős ápoló

A betegellátás valamennyi szintjén alkalmazható ápolásszervezési forma.

Előnye: Javul az ápoló és a beteg közötti kommunikáció, bizalmi légkör, biztonságérzet. A beteg tájékoztatást kap az ápolás folyamatááról az ápolásával összefüggő beavatkozásokoról. Partnerként vezs részt. Ápolói szempontból: sikerélmény, motiváció, az ellátás folyamatosságából adódóan csökken a hibázás lehetősége, mert az ápoló mindent ápolási dokumentációban rögzít. Ez átláthatóvá teszi az ápolók munkáját.

A dokumentált ápolási folyamat az ápolói kutatások alapjául is szolgálhat. A primary nurse rendszer segítségével javulhat az ápolás minősége, költséghatékonysága. Nagyobb az ápoló függetlensége, de a felelősége is.

A felelősápoló feladatai:

Ø  megfelelő kapcs. kiépítése a beteggel, hozzátartózóval

Ø  a társnővér megfelelő tájékoztatásaaz ápolási tervről, a kórházból való elbocsájtás utáni feladatokról

Ø  beteg ápolása

Ø  beteg, hozzátartozó tájékoztatása a kórházi tartózkodás alatt

Ø  eggyüttműködés a beteg ápolásában résztvevőkkel

Ø  gyógyító környezet kialakítása

Esetmenedzsment:M.o-on a megfelelő számú szakképzettápoló hiányában csak kevés helyen megvalósítható ápolásszervezési forma.

Központjában az ellátás megtervezése, összehangolása, értákelése áll.

Az egyes klinikai beavatkozásokra meghatározott sorrendben kerül sor. Fő cél a minőségi ellátás nyújtása és a költséghatékonyság.

 

+9. fejezet Bokor Nándor könyv