3. tétel

 

3. feladat

A közeljövőben várható munkahelyének minőségügyi felülvizsgálata. A dolgozók

minőségbiztosítással kapcsolatos ismereteinek felfrissítése céljából Önnek kell az éves ismétlő

oktatást megtartania kollégái számára. Tartsa meg előadását!

Előadásában az alábbi szempontokat tartsa szem előtt:

a minőség fogalma

a minőségbiztosítás bevezetésének folyamata

az ápolók szerepe és feladata a minőségbiztosításban

az ápolás minőségügyi standardjai, dokumentumai

minőségfejlesztés az ápolásban

 

Az ápolás minőségügyi standardjai

WHO 1993: Kiváló minőségű az az eü. Ellátás, amely a tudományos ismeretek és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével megfelel a jótékony hatás maximalizálása és az egészségkárosító kockázat minimalizálása iránt támasztott elvárásoknak.

A minőség  több (négy) komponense van

*        Teljesítmény (technikai minőség)

*        Felhasznált erőforrások (közgazdasági minőség)

*        Rizikómenedzsment (a szolgáltatáshoz kapcsolódó károsodás)

*        Beteg/ fogyasztó megelégedettsége

Minőségvizsgálat

*        Struktúra:

- a környezet feltételei (épületek, kórtermek, komfort)

- tárgyi feltételek(ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, gyógyszer, élelmezési anyagok, műszerek, informatika, takarítási eszközök)

- személyi feltételek (személyzet száma, kvalifikáltsága, képzési-továbbképzési rendszer, munkaköri leírások, stb.)

*        Folyamat:

- az egészségügyi ellátás folyamatai (ápolási folyamat, diagnosztikus eljáráspk, terápiás folyamatok, stb.)

- irányelvek, standardok

Irányelv: szisztematikusan felépített állítások rendszere, amelyek a gyakorló szakembernek és a betegeknek az egügyi ellátással kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő az orvostudomány adott területén.

Standard: előre megfogalmazott elvárások összessége, melynek teljesítése szükséges feltétele a kívánt minőség eléréséhez.

*        Eredmény:

- egészségi állapot

- nozokomiális fertőzések aránya

- a beteg jelenlegi és/vagy jövőbeni eg.-i állapotában bekövetkező változások(az egügyi beavatkozások, ill. szolgáltatások következményeként)

Az egügyi szolgáltatások minőségének mutatói jellemzői:

- mortalitás

- morbiditás

- egügyi állapotváltozás

- betegelégedettség

Az egügyi intézményekben végzett minőségügyi tev. célja annak biztosítása, hogy a betegellátás megfeleljen a betegek, hatósági és szakmai felügyeletek. a tulajdonos és a finanszírozó szakmai elvárásainak.

 

A minőségjavítás 2 módja: a minőségbiztosítás és a folyamatos minőségfejlesztés

Minőségbiztosítás: - a kitűzött célok ismeretében meg kell figyelni a mindennapi gyakorlatot, és ha az eltér a céloktól, akkor korrekciós intézkedéseket kell hozni.

A betegek szempontjából a minőségnek a köv. kategóriái lehetnek az egügyben:

- esélyegyenlőség

- igényeknek való megfelelés

- elfogadhatóság

- hatékonyság, eredményesség

- választás lehetősége

- megfelelő infó.

Folyamatos minőségfejlesztés esetében a folyamatokat és eseményeket folyamatosan monitorozva értékelik, annak érdekében, hogy az esetleges hibákat megelőzzék. Ennek érdekében a folyamatok lépéseit aprólékosan leírják.

Az egügyi szolgáltató szervezetben a folyamatok fejlesztésére vonatkozó törekvéseket egy mindenre kiterjedő minőségfejlesztési tev. keretében kell elvégezni mert:

- a betegellátási tev. egynél több osztályra vagy egységre terjed ki;

- több egyéni feladatot foglalhat magába;

- a klinikai és vezetési terület több ponton kapcsolódik egymáshoz.

 

Aminősítés módjai:

Akkreditáció:egy külsőszervezet az adott egügyi intézményt közvetlenül értékeli és vizsgálja, hogy tev.-i megfelelnek-e az akkreditációs standardoknak(előírásoknak). Az akkreditáció annak hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény felkészült biz. tev-k meghatározott feltételek szerinti végzésére.

Tanúsítás:azt vizsgálja, hogy az adott egügyi intézmény minőségügyi rendszere megfelel-e az előírásoknak, és ezáltal képes biztosítani az ellátás elvárt szintjét, valószínűleg megfelel majd a normáknak. Az akkreditációval szemben nem közvetlenül értékeli a termék vagy szolgáltatás minőségét.

 

A minőségbiztosítás bevezetésének lépései:

1.       A vezetők egyértelmű elkötelezettsége a minőségbiztosítás mellett.

2.       Az előkészítő csoport létrehozása(megkezdi a minőségi helyzet felmérését, megvizsgálja a lehetőségeket, javaslatot tesz a rendszer jellemzőire, t3erjedelmére)

3.       Rendszerdokumentációk elkészítése(kézikönyv, iratminták, eljárások kidolgozása)

 – minőségi kézikönyv

– minőségi tervek, folyamatleírások

– kapcsolódó dokumentumok.

1.szint: Minőségirányítási kézikönyv: meghatározza a rendszer felépítését

2. szint: Eljárási utasítások; Osztályos működési rendek; Szabályzatok; Szerződések, jogszabályok.

3. szint: Betegellátási utasítások; Munkautasítások; Szakmai irányelvek; Munkaköri leírások; Minőségügyi feljegyzések.

4. Minőségbiztosítást végzők képzése

5. A minőségbiztosítás bevezetésének ütemezése.

6. A rendszer gyakorlati alkalmazásának megkezdése, a gyak. foly. ell., a tapasztalatok alapján a dok. javítása, véglegesítése.

7. Próba-audit (audit: az alkalmazható standardok/eljárások teljesítésének értékelése)

8. Ha megfelelő eredménnyel zárul le, akkor kiválasztják és megbízzák a tanúsítót, aki a vizsgálatok alapján értékeli a minőségbiztosítási rendszert.

Az ápolók szerepe és funkciói a minőségbiztosítási rendszerben:

-          individuális ápolás tervezése, végrehajtása, eredmények értékelése;

-          az ápolási folyamat precíz dokumentálása;

-          ápolási dokumentáció fejlesztése;

-          ápolási protokollok kidolgozása;

-          szakmai továbbképzéseken és tudományos rendezvényeken való részvétel;

-          részvétel az ápoláskutatásban;

A minőség folyamatos fenntartása érdekében a célokat,irányelveket, standardokatrendszeres időközönként felül kell vizsgálni.

 

*        Az Európai Tanács ajánlását figyelembe véve, nálunk az 1997. Évi CLIV. Törvény: Kötelezővé tette minden eü. intézményben a belső minőségügyi rendszer működését

A belső minőségügyi rendszer célja

*        A szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése (lehetséges hibák megelőzésének tervezése is)

*        A szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéshez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése

*        A hiányosságok okainak feltárása, az azokból adódó költségek, károk csökkentése

*        Megfelelés a szakmai és minőségügyi követelményeknek, és a saját követelményrendszer fejlesztése

*        ISO 9000:2000, MES

*        Stadard: az alkalmazattak felé támasztott olyan specifikus követelmény, amelyet egy bizonyos tevékenységben vagy eredményben határoznak meg, amelyhez az alkalmazottak tevékenységét viszonyítják.

*        Szakmai, ápolási standardok→bizonyítékokra épülnek, mérhetőek, folyamatos fejlesztés

*        Dokumentáció, laboratórium, tűzvédelem, veszélyes hulladékok, radiológiai vizsgálatok, gyógyszerek tárolása

*        Bizonyítékokon alapuló ápolás: milyen  bizonyítékaink vannak arra, hogy az alkalmazott eljárások megfelelnek a tudomány mindenkori állásának, hatékonyak, alacsony kockázatúak

 

+7. fejezet Bokor Nándor könyv